Cüz 30/2011 Gaşiye Suresi 001-026

2012-08-14 00:00:00
Cüz 30/2011 Gaşiye Suresi 001-026 | görsel 1
Cüz 30/2011 Gaşiye Suresi 001-026 | görsel 2
Cüz 30/2011 Gaşiye Suresi 001-026 | görsel 3

  29 Ağustos 2011/30.Cüz'den   Suud’un tüm Dünyâ’ya yayın yapan Kanalı’ndan Mescid-i Harâm’a açılan sonra Hurma-Zemzem İftar’ı akabinde 30.Cüz’den İnşirâh Ve Tîn Sûreleri’yle kılınan Akşam Namazı’nı izliyorum. Bayram’a Eriş’le İnşirâh duyuyoruz. Hâzâ’l Beledi’l-Emîn’de Geceler’i Qıymet bahşeden sonunda İnsanlığı Fecr’e erdiren , Şeytân’ın ördüğü (Gâşiye) Karanlığa son veren bir Wahy’in Ayı’nı arkasında bırakıyor Mekke, Ümmü’l-Qur’â’ya Müteweccih Şehrimiz’in Câmi-i Kebiri’nden elwedâ diyoruz Şehr-u Ramazan’a… Erciyes’te Gün iniyor. Etekleri’nde büyüdüğümüz Kuşağımız’ı anıyorum. Şehr-i Emîn Dağı’n Fıtratı’nı bozuyor, Dağ’dan ‘Hira’dan iner gibi inmiyor’ artık İnsanımız. Dağı’n Çağrısı’na Kulaklar Sağır..  Erciyes’in Zirweleri’ni bürüyen bir Karartı bürüyor… ‘Gâşiye Hadise’ni duyan var mı?’ Aynı Adlı Sûre’den uyarlanmış bu Cümle’yi Bayram Sonrası   TERTİL XI  Serisi içinde İdrak etmeye çalışacağız.Günlük Ayet Okuma İtiyad’ın içinde Ramazan Günler’i Gâşiye Sûre’si ile buluşmuştu. Bir Musaytır değil bir Müzekkir olmanın Bilinc’i içinde… Öteki’nin İyâbe’si, Hisâb’ı Rabb’e ait… ‘Azâb’ı Kebir Sahibi’nin Hesab’a Çekişi Sözkonusu olan.. Gışalanmış Gözler’in İdrak’tan Yoksun olduğu Hâşiye Yüzler’i beklemekte olanlar sergilenir... Devamı

Cüz 30/2010 Şems Suresi 001-015

2012-08-13 23:58:00
Cüz 30/2010 Şems Suresi 001-015 | görsel 1
Cüz 30/2010 Şems Suresi 001-015 | görsel 2

  08 Eylül 2010/30.Cüz'den   Şemş, Beled Sûresi’ni izler.. Belde-i Emîn üzerine Doğan bir Güneş’tir, Leyl’i Hitâm’a erdiren, Fecr’in Tulu’u, ta Duhâ’ya dek.. Dewr-i Fetret’in Karanlıkları’nda Qadir Geceleri’ni izleyen, 10 Gece’nin ardında bizi Fecr’e ulaşrıran Her Okuma Taqwimimiz’de ‘Hoş geldin Ey Mübarek 11 Aylar’ diyoruz. Beldemiz’i Emin kılacak Şems’in Duhâsı’na açıyoruz Pencerelerimiz’i..  Daru’d-Dâwûd’da vereceğimiz X.TERTİL Öncesi’nde;  Okumalarımız’ı  TEFSİR’e İndirgeyi’ci bir Gevşeklik’ten silkinebilmek için 10 Lewha’yı bir Süre elimizden bıraktık, Becen Bağları’nda Naqipler’den başlayan SÖZLEŞME Yenilemeler’i gerçekleştirdik. Wâlid ve Weled’i Paralel Okuma Halka’sı içinde birbine Bağlayıcı, Muqaddes Emânet’i Kuşak’tan Kuşağa Taşıyıcı’sı bir Işık’la Yürüme’dir Ahdimiz.. İki Göz, 1 Dil ve 2 Dudak’ın Sorumluluklar’ı.. AQP’yi Aşma Necd’i.. Fecr-i Kâzib’in Necd Çölleri’nde kaybolmamak için, Becen Sözleşme’si ile Fecr-i Sâdıq’a ulaştıracak bir TENWİR’in Hizb’i olabilmek... Bayram Cum’ası’nda Aqid Yenielemelerimiz tamamlanacak. Bayram’ın 3.Gün’ü (11 Eylül) ve 10.Tertil Dönemi’nin İlk Gün’ü (12 Eylül) Yol’daki İşaretler’le Dolu.. 11 Eylül’ün 9.Yıldönümü’nde eğer frenlenemezse Amerikalı Keşiş Terry Jones ‘İnternational A Burn Koran Day’ Namı’nda bir Öfke Ateşi’ni tetikleyecek.. Huntinton’un Rûhu’na bir Rahi... Devamı

Cüz 30/2009 Duha Suresi 001-009

2012-08-13 23:56:00
Cüz 30/2009 Duha Suresi 001-009 | görsel 1
Cüz 30/2009 Duha Suresi 001-009 | görsel 2

  19 Eylül 2009/30.Cüz'den   Ramazan’ın Son Gün’ü, Yarın Bayram…. 8 Yıl önceye dalıyorum, Almanya’da son Günüm’dü..  Meçhul bir Geleceğe yollanacaktım 20 Eylül’de… Ekrem Rabbi’min bana İkrâm ettiği 40 Yılı’n 13ünü arkamda bırakarak… Bir Duha Waqt’i BerlinHavalanı’ndan Hareket eden Tayyare’de bir Kuş… Türkiye’den bir Ses beni çağırıyor olmalı.. 1990’dan başlayıp bir çırpı’da ileriye doğru saydığım Yıllar’ı hatırlıyorum, kaçta sonlanmıştım Hafızam’da Net değil.  Enalttakiler’in içinde geçirdiğim Medyen Yılları mıydı? Geçip giden Geceler… 10 Yıllar… ‘Rabbîn Nimeti’ni durma anlat’ Buyruğu’nun Rasûl-i Ekrem gibi her Samimi İzleyici’si de Muhatab’ı, Tanıklığım o’ndan… Orta AnadoluTenwir’iiçin Dewr-i Fetret Yıllar’ı nasıl tekrar bağlarım… Uçağın Kanatlar’ı arasından süzdüğüm Ülkeler geçerden Gözlerim’in Önünden, Zihnim Müstakbel Gelecek’le Meşgul, Nimet’i Taqdiri’ni Tezekkür’le.. Uhrâ’nın Ulâ’dan daha Hayırlı olması Mümkün… İtiyat’ın olan Günlük Âyetler’de Müddessir var Arkaplan’da.. 11 Eylül Uçaklar’ı ile bir bardak gibi Suda çalkalanan Dünyâ’da ‘Korkma!’ bir Hilâl Uğruna batacak nice Güneşler var diyecek, ‘Nerdesin’ denilince ‘Ben varım’ diyecek bir Çevre ne Büyük Nimet.. Güneş’in battığı Topraklar’dan Işığın geldiği Doğu’ya Awdet… Wedâ etmeyen Rabb’e Minnet.. Qâle alınmı... Devamı

Cüz 30/2008 Qureyş Suresi 001-004

2012-08-13 23:54:00
Cüz 30/2008 Qureyş Suresi 001-004 | görsel 1
Cüz 30/2008 Qureyş Suresi 001-004 | görsel 2

  29 Eylül 2008/30.Cüz'den               Qureyşli TâcirMuhammedu’l-Emin. Mekke’de ve Ticârî Bağlantıları’nın bulunduğu Bölgeler’de tanındığı Kimlik ve Meşguliyet’i buydu 40 Yaşları’na kadar. Tâki bir Gün Ramazan Ayı’nda Hira İ’tiqâfı’nı sonlandıran o Ses’i duyana kadar. ‘Muhammed, Sen Allâh’ın Rasûlu’sün.’ İçi Putlar’da Dolu Wâdi’deki Ev’e, Allâh’ın Dağları’ndan Nazar ettiğinde ne Korkular ve ne Umutlar’la Dolu’ydu…             1429 Ramazanı’nın 29. Son Akşam’ı.. Terâwihsiz Gece. Yarın Bayram’a.. Milyonlarca Umrî, ’Ömürleri’nin Asr-ı Saâdeti’nde Bayram Namaz’ı için Harem-i Şerif’te olacaklar. Bir Nicesi Rawza-yı Mutahhara’da..  Leyle-i Qadr bir Ömr’e Bedel Muqaddes Zaman; Umre, bir Ömr’e Bedel Mekanlar’da Buluşma.. Haremeyn’in Muhâfaza’sı için çırpınan Milyonlarca Kanat.. Rasûl’un Kanatlar’ı altında Dünyâ ve Âhiret Hasene’si için Niyaz’dalar. Daha Büyük Milyonlar Genişleyen Halkalar, Orbitler’de Hazâ’l-Beyt’e Müteweccüh Haqf ve Cui’den Emîn olacaklar’ı bir Âti için yakarıyorlar. Salâtu’l-Fecr Sonra’sı Uyku-Uyanıklık arası bir Arzuhal biçimleniyor Benliğim’de Belleğim’de. ‘Yalancı Dağlar’ı ben yarattığım’ Gururu’na Geçit vermesi Muhtemel Mekke Gökdelenleri’nden Mekke’ye Nazar buyuracak Seleflerimiz’in Haremeyn Rüya’sı bu Arzuhal&rsqu... Devamı

Cüz 30/2007 Beyyine Suresi 001-008

2012-08-13 23:51:00
Cüz 30/2007 Beyyine Suresi 001-008 | görsel 1
Cüz 30/2007 Beyyine Suresi 001-008 | görsel 2

  11 Ekim 2007/30.Cüz'den   30.Cüz’in 2 Medenî Sûresi’nden biri olan el-Beyyine’de Muqaddime’si olmayan bir Oluş’un içinde bulursunuz kendinizi. el-Müşrikûn Mekke’de bırakılanlar’dı öncelikle.. Ehl-i Kitap’tan Medine’de kendileriyle Anlaşma yapılmış 3 Yahudi    Qâbile’si vardı. Necran’da Hristiyanlar yaşıyordu. Kızıldeniz’in Ötesi’nde Âdil Hükümdar Ülke’si Habeşistan vardı. Kuzey’e çıktıkça yoğunlaşan Roma Etki Sahası’ndaki Hristiyan Krallıklar: Gassânîler ve diğerleri..  Medine Sûreleri’nde  ‘Ehl-i Kitap’ın hepsi br değildir’ buyrulmuştu. Beyyine Sûre’si onlardan kendilerine el-Beyyine gelene kadar Münfekkin olmaya Dewam edecek olan Tâife’yi Karşısı’na alıyor. Ve gelmiştir onlara işte el-Beyyine.  Mutahhar Sahiheler’i Tilâwet eden Allâh’tan bir Elçi durmaktadır aralarında. Suhûf-u Ewwelin’in Âhirin’i olan Mutahhar Mushâf’ın içinde Kutubun Qayyime yer almaktadır. Daha önce de onlara gelmişti el-Beyyine, buna rağmen Fırqa Fırqa olmuşlardı. Oysa Din’de Muhlis bir halde Yönelim içinde olmaktı (Hanif) onlardan istenen. Bunu Mümkün kılacak olan Salât’ın İqâme’si, Zekât’ın Îfâ’sı..  Gerçekleştirebilselerdi şu an kendilerine Kutubun Qayyıme ile gelen Din’in Dînu’l-Qayyıme olduğunu göreceklerdi. Şimdi İstikbâl Aynalar’ı tutulur onlara.. Kitap Ehli’nden iken Qadri’ni bilemeyerek Müşrikler gibi  Nâr-ı Cehennem’de Hâlid’dirler. Onlar Şerru’l-Beriyye’dirler, İmân ve Salâh Ehli ise Hayru’... Devamı

Cüz 30/2006 Beled Suresi 001-020

2012-08-13 23:49:00
Cüz 30/2006 Beled Suresi 001-020 | görsel 1
Cüz 30/2006 Beled Suresi 001-020 | görsel 2

              22 Ekim 2006/30.Cüz'den    ‘Haza’l-Beled’, Kentler’in Ana’sı olan Mekke-i Mükerreme.. Rasûl-i Ekrem570ler’in Mekkeli’si.. Baba’sı oralı; Baba olduğu yer orası.. Büyükbaba’sı İsmâil oralı. Millet-i İbrâhîm’in Çağrısı’na Kulak verip bu Belde’de Misâfir olan artık oranın Mahalleli’si.  TERTİL III     Okumaları’nda Sûre-i Târıq’la birlikte Tilâwet ettik onu. Mahalleli olmak, Haza’l-Beyt’e Muqarreb bulunmak, Merkez’in Çekimi’nden tekrar Perifer’e fırlatılmak … İKÖ’tü Qadir Günleri’nde ‘Mekke Wesiqası’na Start veriyor. ‘Yeminleri’nin ‘Ashâb’ı olmak Erdemi’nin başarılabileceğini ummak istiyoruz. 30.Cüz’den Aşağı’ya alıntıladığım Pasajlar Sabr’ın ve Merhameti’n  wasiyetleşilmesini Tahmil ediyor Okurları’na.. ‘Ruhemâ beynehum’ gerçekleştirilebiliyorsa Bayram’a ‘Bismi’llâhi’-Rahmâni’r-Rahim’ ile girebiliyoruz demektir. ‘Kebed’i çözen Tılsım onda. Qudret onda.. Basiret onda.. İki Göz, bir Dil ve İki Dudağı kulanmaya Bismi’llâh.. İki Hedef’ten Aqabe’yi aşmaya Bismi’llâh.. Yani Boyunlar’ı özgürleştirmeye, Aç Dünya’yı doyurmaya, Yetim’e, Miskîn’e Şemsiye olmaya.. Şimâl Rüzgarları’na karşı gerin Şemsiyeniz’i, Güney’in Kapıları’nı açın.. Vira Bismi’llâh.. 1985’in 22 Ekim Düşleri’ne.. Alıntı:         Hayır, Yemin* ederim bu Belde’ye* ,/K... Devamı

Cüz 30/2005 Zilzal Suresi 001-008

2012-08-13 23:47:00
Cüz 30/2005 Zilzal Suresi 001-008 | görsel 1
Cüz 30/2005 Zilzal Suresi 001-008 | görsel 2

  02 Kasım 2005/30.Cüz'den   RumîTopraklar’a Sasani Dili’yle Qureyşî Mühr’ü vuran Bilge’nin Hayat’ı özetleyen Ünlü 3 Evre’si vardır: ’Hamdım, Piştim, yandım. ’Şehr-u Ramazan’ın 3.Peryodu’nda  ‘Pişebilenler’ ‘Cehennem’den ‘Azadlığı’ Haqq edenler’dir. Bayram Arefe’si ‘Şeb-i Ârus’ ederek ‘Ölülermiz için ‘Qabristanlar’a koşuyoruz. Âdeta Ölüm’ü ‘Derin bir Uyku’ olarak algılamak yerine bir ‘ Uyanış’ bilerek ‘Bayram’la uyanma’ya hazırladık Sahurlu Günler boyunca ‘Uykusu çok Gözlerimiz’i. Eylül 2001 de, Ağustos 99’da böyle bir ‘Sarsıntı’nın ardından gelen ‘Intibahlar’a Târih düştüler. ‘Yaşadığımız Topraklar’ Körfez’den başlayarak sadece Ülke’yi sarsmadı 1999’da, âdeta Gelecek Yüzyıllar’ın Büyük Sarsıntıları’nın  ‘Öncü Deprem’i olduğunu İhsas ettirdi. 99.Sûre’yi daha bir Aktuel okumaya başladı İnsanlar.  Ramazan’ın İlk Haftası’nda Himaliya Etekler’inde Onbinler’i Rahmet-i Rahmân’a Tewdi eden Zilzâl’ ile sarsıldık, Zemherî Soğuklar yaklaşıyor, Sıcak Odalarımız, Keşmir’in Mağduriyeti’ni Yüreklerimiz’de duyanlar’ı ısıtamıyor. Uzak Batı’yı sarıp sarmalayan Dişil Tesmiye olunmuş Kasırgalar Alta, Beta Seri’si ile esmeye Dewam ediyor.  Arz Haberleri’ni hep anlatıyor duyabilen Kulaklar’a, Arz neyin Wahyi’ni almışsa ona Teslim. ‘Olacak oluyor’ diye başlayan Kızıl Deve Üstündeki Quss bin Saide’nin Sesi’ne daha bir Kulak kabartmanın ... Devamı

Cüz 30/2004 Leheb Suresi 001-005

2012-08-13 23:45:00
Cüz 30/2004 Leheb Suresi 001-005 | görsel 1
Cüz 30/2004 Leheb Suresi 001-005 | görsel 2

  13 Kasım 2004/30.Cüz'den   Târih’in İbrethâmiz Dersleri’ndendir  Dün’ün Mazlumu’nun Bugün’ün Zâlim’i olarak Karşımız’a çıkması.. O kadar çok sahnelenmiştir ki bu Senaryo.. Ebû Leheb’in ‘Ateşîn’ Zâtı’nın İçi’ni doldurmada hiç zorlanmıyor Makro ve Mikro Wasatımız’da yaşayanlar.  Bizzat Sûre’deki Ad’ı ile Mezkur Abdu’l-Muttalib Oğlu Abdu’l-Uzzâ, Qur’ân Çağı’nın Wahy Metni’ne Adı’nı dâhil ettirmiş Tek Kişi’sidir. Baba Şeybe, Habeşî Negus Desdekli Ka’be ve Ehli’ne yönelik Kıyım Teşebbüsü’nde ‘Bu Beyt’in Rabbi’ne İltica ederek el-Azîz’in İzzet Tezâhürü’ne Tanıklık etmişti. Kırk Küsür Yıl sonra Zürriyeti’nden İki Damar Karşı karşıya geldi. Qâbil’den Hâbil’e, Ya’qûb’un Oğulları’ndan Yûsuf’a, İshâq’ın Sıbtı’ndan İsmâil’in Sıbtı’na Revâ görülenler’in Sonuncusu idi Nasrâniler’in Mekke’ye Yürüyüş’ü.. Ki onlar daha Dün Ashâb-ı Uhdûd Anlatısı’nın Mazlum’u değiller miydi? Şeybe’nin Zihin Dünyası’ndaki ‘Ehâdis-u Ağlam’ Abdu’llâh’dan Torun’u ‘Nûr Çocuk’la, Abdu’l-Uzzâ Nâm Ewlâdı’nda Te’wili’ni buldu. Uzzâ’yı Rabb edinen, el-Azîz’ın Kul’u (Abdu’llâh)’ın Oğlu Rasûl-i Ekrem’in Karşısı’na dikildi. Söylediklerimizi Tekrar’a düşmeksizin söylemek gerekirse, Aktuel Okuyuş’ta Ebû L... Devamı

Cüz 30/2003 Fil Suresi 001-005

2012-08-13 23:43:00
Cüz 30/2003 Fil Suresi 001-005 | görsel 1
Cüz 30/2003 Fil Suresi 001-005 | görsel 2

  24 Kasım 2003/30.Cüz'den                  29 çeken bir Ramazan’ın 30.Cüz’ü Bayram Sabah’ı Öncesi’ne düşüyor.. 30 Cüz’ün 30.su’nun kendisi ile sonlandığı ‘Son On Sûre’nin İlki’dir ‘Fîl’.. Terâwihler’de İki kez ‘devrilen, Meşhur Adı’yla ‘Namazlık Sûreler’in İlk’i.. Siyer’in Başlangıç Târihi’nin Yaratıcı’sı ‘Ünlü Olay’ın ‘İlâhî Anlatım’a alındığı Sûre.. 570 Yılı’nı, bir başka Büyük Olay’ın ‘Milâd’ı hâline getiren Olay’ın Sûre’si ‘Fîl’ ile adlandırılmış olsa da, Sûre’nin Ad’ı anılan tek ‘Haywan’ı değildir ‘Fîl’.. ‘Mekke’nin ve ‘Mekkeli’ye ‘Hâmile Anne’nin ‘Şatrı’na doğru yürüyen ‘Ordu’yu ‘Ebâbil’e haber veren ‘Hüdhüd’müydü yoksa? ‘Süleymân’ın Mirâsı’nın ‘Mekkeli Wârisi’ne, ‘İbrâhîm’in Duası’nın Sâhibi’ne ‘Filler Komutan’ı’ ne yapabilirdi ki? ‘İbrâhîm’in Çağrısı’na bir kez daha Kulak verdi ‘Sürü Sürü Kuşlar’… ‘İsmâil’in Sünneti’ne uyarak Küçücük ‘Hicâre’ile ‘Saldırganlar’ı recmetti Kuşlar… ‘Hicâre’ ‘Eswed Hacer’i korudu.. ‘Hacer’in Torun’u’ korundu.                Bugün M... Devamı

Cüz 30/2002 Nasr Suresi 001-003

2012-08-13 23:40:00
Cüz 30/2002 Nasr Suresi 001-003 | görsel 1
Cüz 30/2002 Nasr Suresi 001-003 | görsel 2

  5 Aralık 2002/30.Cüz'den                  30.Cüz’ün o ‘Büyüleyici Şiirsel İklimi’ ile ‘Furqân’ın indirildiği ‘Ay’a ‘Wedâ’ Mahlasları’nın Işığı altında ilerliyoruz. 23 Yıl süren bir ‘Tenzil’in ardından Rabbu’l-Âla bize ‘Wedâ’ mı ettti? ‘Bugün’ ‘İtmâm edilen’ ‘ed-Dîn’ ‘Dün’ de mi kaldı? Hayır!..’Uzun Gün’ sürüyor. ‘Wedâ Hitâbesi’ni ‘Wasiyyet’ bilenlerimiz ‘Muqaddes Emânet’in ‘seke seke koşan’ Erler’i olmada Azîmleri’ni biliyorlar.                ‘Alaq’ ve ‘Nasr’ Sûresi’ni Aynı Cüzü’nde bir araya getiren bir Metn’in yüklediği Yük’ün Farq’ındalar. ’Gece’si Gündüz’ü gibi ‘Aydınlık’ bir ‘Gün’ün İki Emâneti’ni Kürre-i Arz’ın Tüm Sathı’na taşıma Kararlılığı’ndalar. Nasr’ı okumaya Dewam ‘Son Perde’nin ‘Mutlu Sonu’nu görmek için. ‘Işıklar’ yansın, ‘Alkışlar’ dinsin. Bilâl’in ‘Ezân-ı Muhammedî’si Kulaklarınız’ı meshederken ‘Reel Dünyâ’nın Işıkları’na alıştırın kamaşan Gözleriniz’i.. ‘Ay’ sona eriyor. ‘Fıtrat Bayramı’nda Ünsiyet başlıyor ‘en-Nâs’la.. İ’tiqâf bitti, Mescidler’den kalkıyor Yataklar... ‘Hira’, ‘Arkadaşı’nı özleyecek. ‘Selâm’ Metropoller&rs... Devamı

Cüz 30/2001 Alaq Suresi 001-019

2012-08-13 23:37:00
Cüz 30/2001 Alaq Suresi 001-019 | görsel 1
Cüz 30/2001 Alaq Suresi 001-019 | görsel 2

  15 Aralık 2001/30.Cüz'den Bünyesi’nde en çok Sûre'nin (11 Sûre) yer aldığı Geçen Cüz’ün Üç katından daha Fazla’sı (37) Bu Cüz’de yer alır. Yaklaşık Qur'ân'ın 1/3 ü.. Her Cüz Standart 20 Sahife’den oluştuğuna göre, Bu Cüz’de yer alan Sûreler’in Kısa Pasajlar’dan İbâret olacağı Malum. Bu Kısa Pasajlar’ın çoğu Qur'ân Wahyi’nin en Erken Dönemleri’ne ait Metinler’i Muhtewî’dir. Cüz’deki ki Medine Sûresi’nden biri olan Nasr, Wedâ Hacc’ı Günleri’ne Denk gelen bir Zaman Dilimi’ne ait, Qur’ân'ın Son Sûre’sidir. Yine Bu Cüz Bünyesi’nde yer alan İlk Wahy’i, iki Bölüm’ü ile birlikte Mesaj’ın Sonu’na alıntılıyorum. Bu Son Cüz’ün, İlk Âyetler’den Müteşekkil olan Yapı’sı, Ramazan İ’tikafı’nda Bütün bir Qur'ân Wahyi’ni Gözden geçirme Fırsat’ı bulabilenleri, Fıtrat Bayram’ı Sonrası’nda ‘Alaq'tan başlayan bir ‘Yaratılış/Varoluş’a çağırır gibidir. ‘Okuma’ bir Siyer'e dönüşerek Tüm Sene’ye yayılan bir ‘Hâl’ olacaktır. Mekke'nin Gündemi’ne oturan bir ‘Haber/Nebe’ var’dır, ve ‘Temel Gündem’ bunun ‘Soruşturulma’sı’ ile Etrafı’nda dönmektedir. Wahy’in o ‘Temel Gündemi’ni Hanemiz’in, Küremiz’in Gündemi’ne oturtamadıkça ‘Yaşayan Dünyâ'nın ‘Aktörleri’nden değiliz demektir. NebeSûresi'ni 79.Sıra’daki ‘Naziât‘ izler. Yi... Devamı

Cüz 29/2011 Qalem Suresi 048-052

2012-08-13 23:22:00
Cüz 29/2011 Qalem Suresi 048-052 | görsel 1
Cüz 29/2011 Qalem Suresi 048-052 | görsel 2

  28 Ağustos 2011/29.Cüz'den               Cüzler’i 30 Bölüm’de tamamlıyoruz, bu sene Ramazan 29… Gülük Mahallle Camii’nde Son Terâwih Çıkış’ı Çifteönü Caddesi’nden geçerek Yunus Emre’ye geliyorum. Balkon’dan Eski Kayseri Mahallesi’nin hayat’ta kalan sınırlı Evleri’nden biri’ne dalmayayım. Modern Kent’in Necip Fazıl ve Şair Yunus Caddeleri arasında sınırladığı Karakürkçü Mahallesi’nden Kuşcu İbrâhim Evi’ne… Kuşları’n çırpınan Kanat Sesler’ine Eşlik eden İbrâhim Ata…Tertil Okumaları’nın 10.Yılı’nda, Yarım Asırlık Hayat’ın ardında, ‘Az gittik uz gittik bir Arpa Boyu Yol gittik’ dedirten bir Ric’at oldu Yeni-Eski Mahlem.. Rasûl’ün Tâif Dönüş’ü bir Bahçe’de Köle Addas’ın Üzümler’ini yerken geçiyordu aralarında Ninovalı Yûnus’un Bahsi. Taif bir Balık’ı adeta, Addas’ın Bağı’ Kıyısı’na atıldığı Sâhil.. Yûnus ‘İnnî küntü mine’z-Zâlimîn’ Tesbihâtı’ndaydı Rasûl-i Ekrem Zalimler’in Hidayet’i için Dua’da.. Qur’ân Nuzul Wasatı’nda ilk kez[1]YûnusQıssası’nı Bahçe Sâhipleri’nin anlattığı Nûn Sûresi’nde anlatmayı Uygun görmüştür. Sabırsızlık etmemeliydi, kent’teki Okumalar’ı bırakıp Başka Arayışlar’a Kucak açmamalıydı. ‘Rabb’in Hükm’ü gelene dek’ sürmeliydi Sürec… Dewr-i Fetret Okumalarımız’daki Sabırsızlıklarımız için Payımız’da düşen Hiss... Devamı

Cüz 29/2010 Mürselat Suresi 001-007

2012-08-13 23:20:00
Cüz 29/2010 Mürselat Suresi 001-007 | görsel 1
Cüz 29/2010 Mürselat Suresi 001-007 | görsel 2

  07 Eylül 2010/29.Cüz'den   1431.Yıl’ın 1430 Sene’dir Örfleşmiş Şehr-u Ramazânı’na Wedâ’ya hazırlanıyoruz. 100 Yıl’da 3 kez Şems ve Qamer Günleri’nin Cem olduğu, Aynı Gün’e Awdet ettiği Iyd el-Fıtra’ya Merhâba.. 1400 Şemsî Yıl Önce’si inmeye başlayan Melâike ve er-Rûh’un İrsâliye’si bu Qur’ân’a ve onun Melekler’den, İnsanlar’dan Mürselleri’ne Merhâba. Ma’rûf üzre yazdığımız 1400 Yıllık Büyük Örf’e Merhaba. O İlâhi İrsâliye’nin Rüzgar’ı ile Dolu bir Târih’in Ewlâdları’yız. Bir etti, Kökü’nden sildi süpürdü Şeytân’ın Baqıyyeleri’ni.. Suhûf-u Ulâ’nın Bildirileri’ni Arapça neşretti Âhir Zaman Mushaf’ı.. Haqq Bâtıl’a Farq yarattı, Furqân’la İnsan Kümeler’i yeniden Safları’nı ayrıştırdı, Fırqa-yı Nâciye’ye Start verdi Mürselât.. Mürseller Mürseller’e İlqâ etti Zikr’i, Âdem’in Oğlu, Nûh’tan beri Şeriat Lewhalar’ı aldı eline, zaman zaman Mûsâlar, Arizen Eli’nden bırakmak zorunda kaldı Lewh-i.. Lewh-i Mahfuz Hafızlar’ı tazeledi, Zikr’le başladı Uzr ve de Nuzr..  Neşriat’tan okuyoruz: ‘Wad’olunan Wâqi olacaktır.’   Alıntı:               "Birbiri ardınca* Gönderilenler’e* andolsun, /Derken kökünden* koparıpSavuranlar’a*. / Yaydıkca Yayanlar’a*, / Böylece ayırdıkca Ayıranlar’a* /Zikr’i* ( insana)Bırakanlar’a*, / Özür olarak* veya İnzâr için*... Devamı

Cüz 29/2009 İnsan Suresi 023-031

2012-08-13 23:18:00
Cüz 29/2009 İnsan Suresi 023-031 | görsel 1
Cüz 29/2009 İnsan Suresi 023-031 | görsel 2

  18 Eylül 2009/29.Cüz'den                         4 Safhalık bir Sürec’i var ‘Dehr’ Sûresi’nin denilebilir. İnsan diye Mezkur hale geliş, İnsanlaşanlar’ın Cennet’e, Düşükler’in Ateş’e Sewk’i.. İnsanlık Koridor’u, Göbek Bağ’ı ile olan Alaq ile başlayan Qur’ân’ın Tenzil’i..  Rabb’e giden Sebil’i Yol edinip edinmemek artık ona kalmış. Olmak ya da ölmek.. Dileme Yeti’si vermeyeydi, dilemek ne Mümkün’dü? Rahmeti’ne İdhal etmeyi dilemişse kim Engel olaki?             Şehr-u Ramazan’ın Son 10 Günü’nde, ‘ünzile’ edilmiş, Leyle-i Qadir’de ‘innâ enzelnâhu’ Beyânı’nın, ‘İnnâ nahnu nezzelnâ’ biçimi’nde  Qur’ân İsmi’yle yer aldığı bir Aşr’la doluyorum.  İlk Tenzil ‘Sûre-i Alaq’tır, İlk Safha.. Safahât İtmam olana dek bir Sebat Abide’si kesilmelidir Mekke Peygamber’i ve Beraberindekiler.. ‘Hükmü Rabbik’ ne ise o Tahaqquq edecektir. Esîm ya da Kefûr bu Sürec’i durduramayacaktır, Direniş Safı’ndan bir İtaat görmezse… İnsanlık diye anılmaya değer Yarınlar ba’s’olacaktır.             Tüm Sürec Boyu Bukreten-Esîla, ‘İsmi Rabbik’ hatırlanmalı, Gönüller’den, Bellekler’den düşmemelidir. O Rabbu’l-A’la’nın İsm’i.. Her Anlamlı İş’e Ulwiyet katan İsm’i.. İnsan diye Mezkur oluş, Rabbi’ni Tezekkür’le M... Devamı

Cüz 29/2008 Qıyame Suresi 001-015

2012-08-13 23:16:00
Cüz 29/2008 Qıyame Suresi 001-015 | görsel 1
Cüz 29/2008 Qıyame Suresi 001-015 | görsel 2

  28 Eylül 2008/29.Cüz'den   Bir Tezkiye-i Nefs Ay’ı Hüwiyeti’yle Rabbânî Yapraklar’ı altında gölgelediğimiz Ramazan, bizi Bayramı’yla buluşturmak için Gecesi’ne çekiliyor.  Bir ‘Gölgelik’ olan Dünyâ Hayâtı’nı çağrışrıran Remzleri’yle Wedâ ediyor, Mahyalar böylesi Dizeler’le bezenmiş, Qasideler bunları Terennüm ediyor Akşamlarımız’da. Qasem’e gerek olmayan Berraklık’la bir gerçek ki Bayram geliyor. Lewh ve Leib Dolu bir Dünyâ’ya lewmedebilenler’in Yâr ile Bayram etme Waqt’i şimdi. Toprağın Derinlikleri’nde Ramîm olmuş Kemikler[1]Muhteşem bir İctimâ için ayaklanmışlar, Bayram Namazı’nın Cemaat’i Qıyâm’a kalkıyor, Cemiyet Bayram’a eriyor. Önümüz’de Mübarek 11 Aylar var. Ayaklarmız, Parmaklarmız Kazanımları’nı koruyacak bir Müddessir Bilinci’yle mi Yolu’na Dewâm edecek ‘ne zamanmış QıyâmeGünü’ Ertelemeciliği’ne mi sığınacak, anlaşılacak. Waqit Kêmal’e erince ne de Hızlı akmaya başlıyor öyle? Gözler kamaşıyor, İnsânoğlu kaçacak yer aramaya başlıyor. Ajanslar Kutsal Tekne’den (Şincou-7) Cai Ciang’ın 15 Dakikalık Uzay Yürüyüşü’nü Haber yapıyorlar. Ajanslar Büyük Buhran’dan Çıkış için Çin’den 500 Milyar Dolar dilenen Amerika’dan Haber yapıyorlar.. Amerika ve Çin cem’olduğunda neler olacak, Gözler’i kamaşıyor İnsânoğlu’nun. Hayır, aç Gözü’nü, Bugün, Dün neler göndermişseniz onu bulacağınız bir Gün’dür. Ektiğiniz Rüzgarlar’ın Kasırgalar olarak size dö... Devamı